Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: de Besloten Vennootschap Klein Oever BV, gevestigd te (7707 PP) Balkbrug, aan de Oud Avereest 60, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88783561.
2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die, eventueel ten behoeve van zijn/haar kind, een overeenkomst sluit met opdrachtnemer voor het leveren van diensten.
3. Diensten: alle diensten met betrekking tot de opvang, verzorging en begeleiding van kinderen tijdens een pony- en/of survivalkamp of het aanbieden van pony- en paardrijlessen aan kinderen en volwassenen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
5.Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het leveren van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
6. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de levering van de diensten worden gedaan respectievelijk aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.
4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn en in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. Voorgaande laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet
5. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
6. Opdrachtnemer zal opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na veertien dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn.
.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door opdrachtnemer gedane aanbiedingen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door opdrachtnemer gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt, is opdrachtnemer eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer of zodra opdrachtnemer – zonder tegenwerping van opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.
4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat de overeen gekomen uitvoeringstermijn door opdrachtnemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct, compleet, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtgever is gehouden de door opdrachtnemer voorgeschreven kleding en zaken mee te nemen en te gebruiken dan wel aan zijn/haar kind mee te geven voor gebruik tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. Verzending daarvan geschiedt op risico van opdrachtgever.
7. Het gebruik van een eigen GSM c.q. mobiele telefoon door het kind van opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst, is niet toegestaan. Opdrachtgever kan tijdens de maaltijden contact opnemen met de leiding.
8. Het gebruik van het zwembad van opdrachtnemer is enkel toegestaan voor opdrachtgever en/of zijn kind dat beschikt over minimaal zwemdiploma A. Bij kinderen die geen zwemlessen in Nederland hebben gevolgd, wordt de zwemvaardigheid getest door middel van voorzwemmen.
9. Opdrachtgever is verplicht bij het aangaan van een les overeenkomst een KNHS lidmaatschap aan te gaan, al dan niet in combinatie met het ruiterpaspoort, indien hij rijdt op een paard van opdrachtnemer.
10. Opdrachtgever en zijn gezinsleden en bezoekers zijn verplicht de door opdrachtnemer gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Opdrachtnemer stelt deze reglementen ter beschikking aan opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze reglementen voor ontvangst en akkoord te paraferen. Deze veiligheidsvoorschriften en gedragsregels maken onlosmakelijk onderdeel uit van de gesloten overeenkomst.
11. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van opdrachtnemer hoge eisen stellen, maar opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden en het niet tijdig aanleveren daarvan.
12. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
– de gevolgen van het handelen conform de door opdrachtnemer geleverde diensten;
– het meenemen dan wel meegeven aan zijn/haar kind van de door opdrachtnemer voorgeschreven kleding en zaken ter gebruik tijdens de uitvoering van de overeenkomst;
– beschadigde of zoek geraakte eigendommen van opdrachtgever of zijn/haar kind;
13. Opdrachtgever moet de gegevens uit de ontvangen bescheiden doorlezen en controleren op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk doorgeven aan opdrachtnemer.

Artikel 6 Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op opdrachtnemer rust echter slechts een inspanningsverbintenis en opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door opdrachtgever gemaakte keuzes en/of voor tegenvallende resultaten naar aanleiding van door opdrachtnemer verstrekte adviezen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
4. Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.
5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de beeldmateriaal van opdrachtgever en/of zijn/haar kinderen met betrekking tot de geleverde diensten te gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is. Opdrachtnemer zal daarbij geen persoonsgegevens van opdrachtgever en/of zijn/haar kinderen kenbaar of openbaar maken. Opdrachtgever verleent bij het aangaan van een overeenkomst expliciete toestemming voor het gebruik van het beeldmateriaal.
7. Bij de afname van pony- of paardrijlessen door opdrachtgever, worden door de instructeur instructies aan opdrachtgever of zijn/haar kind gegeven met betrekking tot het leren rijden alsmede het verbeteren van de rijvaardigheid. Tevens zal opdrachtgever en/of zijn haar kind onder toezicht het geïnstrueerde zelfstandig tot uitvoering brengen. De lessen vinden plaats in de binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.
8. De instructeur van opdrachtnemer beschikt over een door de Stichting Veilige Paardensport erkend (SVP) diploma, of is in opleiding daarvoor, hetgeen bevoegdheid tot het zelfstandig geven van instructie verleent.
9. De instructeur van opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat tijdens de lessen, al dan niet op een andere locatie dan het bedrijf van opdrachtnemer, de veiligheidsvoorschriften zoals voorgeschreven door SVP worden toegepast en nageleefd.
10. Het maximaal toegestane gewicht van een ruiter bedraagt per 1 januari 2019 90 kilo. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgevers bij overschrijding van dit maximaal toegestane gewicht te weigeren.

Artikel 7 KNHS lidmaatschap en verzekering

1. Aan het bezit van een KNHS lidmaatschap, al dan niet in combinatie met het ruiterpaspoort, is onder andere een collectieve ongevallenverzekering met beperkte dekking en uitkering verbonden.
2. De collectieve ongevallenverzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de uitvoering van de les overeenkomst. De verzekering biedt echter geen vervanging voor een individuele ongevallenverzekering met een doorlopende dekking. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van (voldoende) verzekeringen.
3. Nadere informatie over de voorwaarden en omvang van de collectieve ongevallenverzekering is te vinden op www.knhs.nl/lidmaatschap.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen / duur overeenkomst

1. Uitvoering zal plaatsvinden binnen een door opdrachtnemer opgegeven termijn dan wel binnen de door partijen overeen gekomen abonnementsduur. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
2. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het werk uit te voeren. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
3. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd of rijlessen met betrekking tot pony’s en paarden van opdrachtnemer c.q. ruitersportcentrum doorgang kunnen vinden. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden om welke reden dan ook, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot bijvoorbeeld een gezondheidsrisico voor de paarden, wordt dit als overmacht beschouwd. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van de abonnementskosten, tenzij anders is overeen gekomen.
4. Indien opdrachtnemer gegevens of instructies nodig heeft van opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

Artikel 9 Overmacht

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van aanbieders van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming of die van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht, of indien de situatie van tijdelijke overmacht langer dan één maanden heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat partijen gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Tarieven en (prijs)wijzigingen

1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW, en exclusief andere overheidsheffingen en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Eventuele medische kosten die opdrachtnemer heeft gemaakt voor het verlenen van medische hulp aan opdrachtgever en/of zijn/haar kind en/of het voor het zorgdragen voor vervoer naar een locatie waar medische hulp kan worden geboden, worden doorbelast aan opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer berekent diensten op basis van uurtarieven die opdrachtnemer vooraf met opdrachtgever overeenkomt of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft opdrachtnemer het recht zijn tarief dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze prijsverhoging.
5. Indien opdrachtnemer berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat opdrachtnemer aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Opdrachtgever kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
6. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer.
7. Indien opdrachtnemer een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, dat opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.
8. Opdrachtnemer specificeert facturen naar opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
9. Het honorarium c.q. tarief van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
ingeschakelde derden en andere kosten, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting voorafgaand aan de aanvang van dienstverlening aan opdrachtgever in rekening gebracht.
10. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de dienstverlening en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever het aan opdrachtnemer verschuldigde tarief voor de te leveren diensten volledig heeft betaald.
11. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft de opdrachtnemer recht op betaling van honorarium van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.

Artikel 11 Betaling

1. Opdrachtgever dient het totale overeengekomen bedrag aan opdrachtnemer te voldoen voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening op door opdrachtnemer aangegeven wijze, zijnde contant of per pin, en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
5. In afwijking van het in lid 3 en 4 van dit artikel bepaalde, ontvangt opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), eerst een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij alsnog de gelegenheid wordt geboden tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van dit schrijven, alvorens hij in verzuim komt te verkeren.
6. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom bedragen conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) minimaal als volgt:
– over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
– over de volgende Euro 2.500,- 10%
– over de volgende Euro 5.000,- 5%
– over de volgende Euro 190.000,- 1%
– over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
7. Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door opdrachtnemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen.
10. Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is opdrachtnemer behoudens dwingendrechtelijke bepalingen gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

Artikel 12 Betalingsonmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedrag inclusief BTW. Bij duurovereenkomsten en/of overeenkomsten voor bepaalde tijd is aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde of nog te factureren bedrag over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. Indien opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is op gelijke wijze aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen of derden, als opdrachtgever aansprakelijk is voor door hemzelf veroorzaakte directe schade.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
– de verstrekking van onjuiste of onvolledige bescheiden, gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
– het niet controleren van bovengenoemde stukken en gegevens door opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering;
– het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen door opdrachtgever;
– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de door opdrachtnemer geleverde diensten;
– gebruik van door opdrachtnemer geleverde diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door opdrachtgever of derden;
– tegenvallende resultaten naar aanleiding van door opdrachtnemer geleverde diensten;
– een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
– fouten, onderbrekingen en/of storingen in gebruikte apparatuur, software of programmatuur;
– het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels en/of aanwijzingen van opdrachtnemer door opdrachtgever;
– schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen, waaronder tevens levende have, van opdrachtgever of zijn/haar kind.
6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
7. Een eventuele uitkering van schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallenverzekering die aan het KNHS lidmaatschap verbonden is.
8. Een vordering tot vergoeding van schade dient binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
9. Indien opdrachtnemer bij de levering van de diensten een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14 Risico acceptatie

1. Opdrachtgever is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de lessen.
2. Opdrachtgever die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten en/of onder begeleiding of zelfstandig een paard van opdrachtnemer berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt, verzorgt en/of op het terrein van opdrachtnemer of in de stallen van opdrachtnemer verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico voor rekening van opdrachtgever komen. Voor eventuele schade gelden de voorwaarden opgenomen in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Opschorting/ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever of derden geleden schade of gemaakte kosten.

Artikel 16 Beëindiging en annulering

1. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van (de vertegenwoordiger(s) van) opdrachtnemer of de opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van opdrachtnemer.
2. Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd dan wel duurovereenkomsten (zoals abonnementen) kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd, tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk.
3. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd dan wel een duurovereenkomst (zoals abonnementen) niet tijdig, met inachtneming van de genoemde opzegtermijn, voor het einde van de looptijd wordt opgezegd, wordt deze met een zelfde periode stilzwijgend verlengd. Na verlenging kan de overeenkomst maandelijks tegen het einde van de maand opgezegd worden.
4. Bij opzegging c.q. beëindiging dienen de door opdrachtnemer gemaakte kosten en het honorarium voor de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden door opdrachtgever volledig te worden voldaan.

Artikel 17 Geheimhouding, privacy en cookies

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de beeldmateriaal van opdrachtgever en/of zijn/haar kinderen met betrekking tot de geleverde diensten te gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is. Opdrachtnemer zal daarbij geen persoonsgegevens van opdrachtgever en/of zijn/haar kinderen kenbaar of openbaar maken. Opdrachtgever verleent bij het aangaan van een overeenkomst expliciete toestemming voor het gebruik van het beeldmateriaal.
3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Opdrachtnemer is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. De gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt en opdrachtnemer verzamelt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van de website van opdrachtnemer kan opdrachtnemer informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 5.000,– per overtreding en/of € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van opdrachtnemer aan opdrachtgever.
3. De rechten van intellectuele eigendom welke opdrachtnemer in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
4. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie, afbeeldingen, teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of copyright recht.
5. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 5.000,– per overtreding en/of € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 19 Reclames

1. Reclames dan wel klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 werkdagen na uitvoering of na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 10 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, niet op.

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.